W 2011 roku utworzony został w Polsce Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, ale dostęp do niego wymaga pośrednictwa notariusza. Jego głównym celem jest zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie po śmierci spadkodawcy nieujawniony lub będzie odnaleziony z opóźnieniem. Obecnie każdy kto sporządza testament może go zarejestrować.

Na wniosek złożony bezpośrednio w testamencie notarialnym lub odrębnym protokole. Rejestracji dokonuje notariusz. Podkreślić należy, że rejestr nie zawiera żadnej informacji o treści testamentu, zawiera wyłącznie potwierdzenie, że dana osoba sporządziła lub zdeponowała testament w konkretnej kancelarii notarialnej. Wpisanie testamentu do rejestru jest BEZPŁATNE.

Oczywiście niezarejestrowany testament jest tak samo ważny jak zarejestrowany, ponadto osoba, która zarejestrowała testament, może w każdej chwili zażądać usunięcia wpisu z rejestru. Na uwagę zasługuje również fakt, iż informacja o zarejestrowaniu testamentu ujawniona może być dopiero po śmierci spadkodawcy (za życia testatora nikt nie będzie mógł sprawdzić, czy sporządził on testament), a informację tę może uzyskać każdy, bez konieczności podania przyczyny poszukiwania testamentu osoby zmarłej. W tym celu wystarczy udać się do dowolnej kancelarii notarialnej z aktem zgonu lub innym równoważnym dowodem śmierci testatora.


Poniżej przydatne formularze:

Wniosek o informacje (pdf)
Wniosek o sprostowanie (pdf)
Wniosek o wykreślenie (pdf)