Krajowy Rejestr Sądowy jest publicznym jawnym rejestrem podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech osobnych rejestrów, w których prowadzi się spis: 1. przedsiębiorców, 2. stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: 3. dłużników niewypłacalnych.

Księgi wieczyste są publicznym, jawnym rejestrem, służącym ustaleniu stanu prawnego nieruchomości. Są one zakładane i prowadzone przez właściwe ze względu na położenie nieruchomości, wydziały wieczysto-księgowe sądów rejonowych. Od 2010 roku funkcjonuje elektroniczna przeglądarka ksiąg wieczystych, dzięki której możliwy jest – powszechny i bezpłatny - dostęp do treści ksiąg wieczystych prowadzonych w postaci elektronicznej.

W 2011 roku utworzony został w Polsce Notarialny Rejestr Testamentów (NORT). Rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, ale dostęp do niego wymaga pośrednictwa notariusza. Jego głównym celem jest zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie po śmierci spadkodawcy nieujawniony lub będzie odnaleziony z opóźnieniem. Obecnie każdy kto sporządza testament może go zarejestrować.